UYAP Mart Ayı Güncellemesi Başarıyla Gerçekleşti

UYAP Mart 2019 olağan yazılım güncellemesi, planlanan değişikliklerin tümü tamamlanarak 22 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirildi.
Bu güncelleme ile 357 madde üzerinde çalışma yapılarak sisteme yansıtıldı.
Yükleme esnasında Bakan Yardımcımız Sayın Cengiz ÖNER, Genel Müdürümüz Sayın Ali ERDEM, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Oğuz AKALIN, Daire Başkanlarımız ve Tetkik Hâkimlerimiz; çalışmaları yakından takip ederek görevli personelden bilgi aldı.

Yükleme sonucunda;

 • Harçtan muaf kamu kurumları adına işlem tesis etmek isteyen baro-kamu-şahıs vekilleri ile hukuk müşavirlerinin harçsız olarak; hukuk mahkemelerinde ve idari yargıda davası açabilmesi, ilamsız icra takibi başlatabilmesi ve vekaletname gönderebilmesi sağlandı.
 • İcra takibi ve idari dava açma ekranı üzerinde yeni arayüz ve kod çalışması yapılmış, dilekçe ret özelliği eklendi.
 • İcra dosyalarında borçlu kurum/şirketlere ilişkin entegrasyon sorgusu yapılabilmesi sağlandı.
 • Dosya Açılış / Tevzi Yapılan Dosyaların Sorgulanması / Dosya Aç ekranında; Xml dosyasında bulunan taraf bilgileri ile UYAP ortamında bulunan taraf bilgilerinin karşılaştırılması ve uyumsuz olanlar için uyarı verilmesi sağlandı.
 • Haciz & Mal & Satış / EGM Araç Mahrumiyet İşlemleri ekranında; ayrı plaka üzerinde aynı dosyadan birden fazla mahrumiyet bulunması halinde, seçili mahrumiyetlerin her defasında "Mahrumiyet Sorgulama" işlemi yapmaksızın tek seçim ile kaldırılabilmesi sağlandı.
 • Hakem Kararları Saklama Kaydı dosya türü sisteme eklenmiş ve bu dosya türü için istinaf, harç masraf tahsilatı ve reddiyat işlemleri, portal üzerinden evrak gönderme, harç masraf yatırma ve evrak görüntüleme yetenekleri ve muhabere yolu ile evrak gönderilebilmesi için geliştirme yapıldı.
 • Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri tarafından icra müdürlüğüne ait dosyaların görüntülenebilmesi için ilişkilendirme yapısı kuruldu.
 • Büro ekranında Dosya Türüne Göre Atama ve Puan Sistemi yapısı değiştirildi.
 • Arabuluculuk merkez ekranına, dosya açılışında dosya türüne göre uyuşmazlık kontrolü getirildi.
 • İdari Yargı Vezne ekranlarında; vezne yetkisine ait rollerde, taşraya giden evrak kaydetme menüsünde yeni dava ve açık olan davalara ilişkin dilekçelerde (itiraz, temyiz, ek beyan, ara karar cevabı vb.) gider avansının (masraf tahsilatı) alınabilmesi sağlandı.
 • Başkan ekranlarında bulunan hatalı kayıtları iptal etme/düzeltme ekranında; ilişkili dosya bilgileri butonunun aktif edilerek, bahsedilen ekranda dosya durumunun (açık, kapalı, vs.) Başkan ekranından değiştirilebilmesi sağlandı. Sadece kapalı olan dosya durumunda, dosyada kesinleşme talebinin kontrolü sağlanarak İdare ve Vergi Mahkemesi dosyalarında kesinleşme yok ise kapalı hale getirmemesi, yine aynı menüde yer alan ilişkili dosya bilgilerinde dosya ilişkisi, alt dosya ilişkisi ve ikinci dosya ilişkisi (dilekçe ret, esastan bozma vs.) kurulabilmesi sağlandı.
 • Bilirkişinin gecikmiş raporu bulunması halinde de, süre kontrolüne takılmadan “Ek Rapor” için görevlendirme yapılabilmesine yönelik düzenleme yapıldı.
 • Denge Projesi kapsamında; Çocuk İnfaz Bürosu Ekranı tanımlanarak, Çocuk Dosyalarının Takibinin o Büroda görevli İnfaz personeli tarafından takip edilmesi sağlandı.
 • Çocuk Hizmetleri Bürosu Denetim Planı Hazırlama ekranları, Denge Ana menüsü Altında Denetim planı/Protokol hazırlama şeklinde değiştirilmiş aynı ekranda seçimli olarak Denetim planı hazırlama ve Protokol görüşmelerinin planlanması sağlandı.

 
Fotoğraflar