Santral Aydınlatma Metni
SANTRAL AYDINLATMA METNİ
(ÇAĞRI MERKEZİ)
 
 Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Bilgi işlem Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çağrı Merkezi’nin işletilmesinde işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmekteyiz.
 
VERİ SORUMLUSU
“T.C. ADALET BAKANLIĞI”, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir.
 
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Personel Personel Harici Kişi Grubu
Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad) İletişim Bilgileri (Telefon No)
İletişim Bilgileri (Telefon No, E-Posta) Ses Kaydı
Kurum Sicil/Birim/Unvan Bilgileri  
Ses Kaydı  

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Personel grubu; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amacı doğrultusunda işlenmektedir.
 
Personel harici kişi grubu; Talep/şikâyet/itiraz bildirimlerinin kayıt altına alınması ile İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi amacı doğrultusunda işlenmektedir.
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER
İşlenmekte olan kişisel verileriniz, belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
 
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
İşlenen kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir aktarımı yapılmamaktadır.
 
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ
• Bilgilerinizin gizliliğinin korunmasına önem verilmektedir ve bu yönde idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Alınan idari ve teknik tedbirler VERBİS’de yayımlanmıştır.
 
KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ
• Kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
• VERBİS’de süreler detaylı olarak yayımlanmıştır.
 
KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ
Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle  ilgili şube olan Çağrı Merkezi birimine iletebilirsiniz.
Adalet Bakanlığı - Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü
Adres: Ergazi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 1817. Sokak 448/B, 06370 Yenimahalle/Ankara
Telefon: (0312) 293 21 00
Kep: adaletbakanligi@hs01.kep.tr

 
AYDINLATMA METNİNİN GÜNCELLENMESİ
Adalet Bakanlığı, işbu aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.